Projekt geodetske uprave RS

Geodetska uprava RS je v sodelovanju s partnerji prijavila projekt iz programskega področja "Spremljanja okolja in celostno načrtovanje in nadzor".
Projekt "Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav" ima za dolgoročni cilj olajšati upravljanje z vodami in zmanjšati tveganja in vplive poplav ter obenem povečati skladnost podatkov in z njimi povezanih storitev z zahtevami direktive INSPIRE. Cilj bo dosežen z vzpostavitvijo vertikalne sestavine geodetskega referenčnega sistema in kombinirane vertikalne/horizontalne geodetske mreže, z izboljšanjem kakovosti geodetskega referenčnega okvira in zagotovitvijo njegove skladnosti z zahtevami direktive INSPIRE. Cilj bo dosežen tudi z usklajevanjem topografskih, še posebej pa hidrografskih podatkov z INSPIRE, s povečanjem obsega pokritosti države s temi podatki in z vzpostavitvijo z INSPIRE skladnih omrežnih storitev za prostorske podatke. Tako bodo zagotovljeni kakovostni in zanesljivi podatki za postopke ocenjevanja poplavne ogroženosti in za potrebe prostorskega načrtovanja.

Projekt "Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav" je razdeljen na štiri podprojekte: