Cilj projekta

Splošni cilj projekta je:
POSODOBITEV INFRASTRUKTURE ZA PROSTORSKE INFORMACIJE ZA PODPORO UPRAVLJANJU IN ZMANJŠEVANJU TVEGANJ IN VPLIVOV POPLAV SKLADNO Z IZVEDBENIMI PRAVILI INSPIRE.

Projektni cilji so v skladu s skupnim ciljem programskega področja Spremljanje okolja in celovito načrtovanje in nadzor:
  • izboljšana skladnost z evropsko in slovensko okoljsko zakonodajo
  • vzpostavitev prostorske podatkovne infrastrukture kot predpogoja za celovito spremljanje in nadzor;
  • vzpostavitev geodetskega referenčnega okvira, posebej še vertikalne sestavine, s takojšnjo potrebo pri obvladovanju poplavne ogroženosti in prostorskem načrtovanju;
  • priprava prostorskih podatkov, skladnih z zahtevami INSPIRE, ter izdelavi omrežnih storitev;
  • izvedba ukrepov za povečanje zmogljivosti za izvajanje direktive INSPIRE
  • možnost povečane izmenjave informacij o vplivih na okolje med Slovenijo in drugimi državami članicami;