Podroben opis

Pripravljena bodo navodila za medopravilnost in usklajenost zbirk prostorskih podatkov in storitev z zahtevami INSPIRE ter navodila za pripravo metapodatkov. Posodobljen bo informacijski sistem za vodenje metapodatkov. Izdelan bo načrt izgradnje zmogljivosti ter dodatni metapodatkovni opisi. Vzpostavljene bodo omrežne storitve iskanja, vpogleda, prenosa in preoblikovanja podatkov. Zbirke prostorskih podatkov v distribucijskem okolju Geodetske uprave RS bodo preoblikovane v podatkovne sheme, usklajene s podatkovnimi specifikacijami INSPIRE. Izdelane storitve za metapodatke ter druge omrežne storitve bodo skladne z  izvedbenimi pravili INSPIRE. Storitve in metapodatki bodo vključeni v slovenski in evropski geoportal INSPIRE.